Կառուցվածք

Համագումար

Կուսակցության բարձրագույն ղեկավար մարմինը Կուսակցության համագումարն է, որը հրավիրում է Կուսակցության Գործադիր մարմինը, առնվազն երկու տարին մեկ անգամ։

Համապետական ընտրություններից առաջ պարտադիր կերպով հրավիրվում է Կուսակցության հերթական համագումար։

Համագումարի պատվիրակներն ընտրվում են բոլոր տարածքային կառույցների կողմից, կուսակցության գործադիր մարմնի կողմից սահմանված քվոտաների համաձայն: Պատվիրակների ընդհանուր թիվը չպետք է գերազանցի հարյուր հիսունը:

Կուսակցության համագումարը, բացառությամբ հիմնադիր համագումարի, վարում է Տարածքային կառույցների նախագահներից ավագը։ Հիմնադիր համագումարը վարում են կուսակցության նախաձեռնողները։

Կուսկացության համագումարն ուղղակի ընտրությամբ ընտրում է Կուսակցության Գործադիր մարմնի անդամներին, կուսակցության նախագահին, վերահսկիչ մարմնին։

Կուսակցության հիմնադիր համագումարը հաստատում է Կուսակցության կանոնադրությունը, ծրագիրը և ընտրում ժամանակավոր ղեկավար մարմիններ, որոնք կուսակցությունը ղեկավարում են վեց ամսվա ընթացքում, մինչև բոլոր տարածքային կառույցների ձևավորումը և օրենքով հաստատված մինիմալ թվով անդամների առկայությունը։

Համագումարը կատարում է փոփոխություններ և լրացումներ Կուսակցության կանոնադրությունում և ծրագրում։

Համագումարը քննարկում և հաստատում է կուսակցության ընտրովի մարմինների հաշվետվությունները:

Կուսակցության համագումարը իրավազոր է, եթե նրան ներկա են Համագումարի պատվիրակների ընդհանուր թվի առնվազն երկու երրորդը։

Կուսակցության կանոնադրության և ծրագրի ընդունման, դրանցում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, Կուսակցության վերակազմակերպման, լուծարման, ինչպես նաև Կուսակցության կողմից հանրապետության նախագահի թեկնածուի առաջադրման մասին որոշումներն ընդունվում են Համագումարի պատվիրակների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ։

Կուսակցության համագումարի որոշումները, բացառությամբ կանոնադրությամբ նշված դեպքերի, ընդունվում են համագումարին ներկա պատվիրակների ձայների մեծամասնությամբ։

Արտահերթ համագումար կարող է որոշվել Գործադիր մարմնի որոշմամբ կամ տարածքային կառույցների մեկ երրորդի պահանջով։

Գործադիր մարմինը

Գործադիր մարմինը կուսկացության մշտական գործող ղեկավար մարմինն է և Կուսակցության անունից իրականացնում է նրա՝ որպես իրավաբանական անձի լիազորությունները։

Գործադիր մարմինը ենթարկվում է բացառապես կուսակցության համագումարին և հաշվետու է նրան։

Գործադիր մարմինը բաղկացած է տասնմեկ անդամից։

Ժամանակավոր Գործադիր մարմինը բաղկացած է յոթ անդամից։

Գործադիր մարմինը ձևավորվում է Կուսակցության համագումարում՝ համագումարի կողմից նախօրոք որոշված ընտրակարգով։

Կուսակցության գործադիր մարմինը հաստատում է Ազգային Ժողովի ընտրություններում Կուսակցության համամասնական ցուցակը։

Կուսակցության գործադիր մարմինը տարածքային կառույցների առաջարկությունների հիման վրա որոշում է ԱԺ մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորության թեկնածուներին։

 

Կուսակցության նախագահը

Կուսակցության նախագահը  ընտրվում է  Համագումարի կողմից, ուղղակի քվեարկությամբ։ Կուսակցության նախագահի թեկնածու են հանդիսանում Գործադիր մարմնի անդամները։

Կուսակցության նախագահը ղեկավարում է կուսակցության Գործադիր մարմնի նիստերը, ներկայացնում է կուսակցությունը Հանրապետության ղեկավարության, այլ կուսակցությունների հետ հարաբերություններում, վարում կուսակցության միջազգային կապերը։

 

Տարածքային կառույց

Տարածքային կառույցը միավորում է տվյալ շրջանի կամ Ստեփանակերտ քաղաքի անդամներին։

Տարածքային կառույցը կազմված է Տարածքային ժողովից, տարածքային գործադիր մարմնից և խմբերից։

Առնվազն երկու տարին մեկ անգամ հրավիրվող տարածքային ժողովը տվյալ շրջանի և Ստեփանակերտ քաղաքի անդամների ժողովն է, որը որոշումներ կայացնում է մասնակից անդամների ձայների մեծամասնությամբ։

Տարածքային ժողովը ընտրում է տարածքային գործադիր մարմնի անդամներին և տարածքային կառույցի նախագահին։

Տարածքային Ժողովը հանրապետության նախագահի թեկնածության շուրջ կարող է պատրաստել կարծիք, որը համագումարի համար խորհրդատվական բնույթ ունի։

Տարածքային գործադիր մարմինը ղեկավարում է տարածքային կառույցի ամենօրյա գործունեությունը։

Տարածքային գործադիր մարմինը բաղկացած է հինգ անդամից, որոնք ընտրվում են Տարածքային ժողովի կողմից՝ երկու տարի ժամկետով։

Տարածքային գործադիր անդամների միջից ընտրվում է տարածքային կառույցի ղեկավար։

Տարածքային գործադիր մարմինը ԱԺ մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորության թեկնածուների վերաբերյալ առաջարկներ է ներկայացնում Կուսակցության Գործադիր մարմնին։

Տարածքային գործադիր մարմինը հրավիրում է Տարածքային Ժողով առնվազն երկու տարին մեկ անգամ, համապետական և ՏԻՄ ընտրություններից առաջ՝ պարտադիր կարգով։

Տարածքային կառույցի ղեկավարը ներկայացնում է կուսակցությունը շրջանի ղեկավարության և շրջանում այլ կուսկացությունների տարածքային կառույցների հետ հարաբերություններում։

Կուսակցության Գործադիր մարմնի անդամ չհանդիսացող Տարածքային կառույցի ղեկավարը իրավունք ունի մասնակցել Գործադիր մարմնի նիստերին և հանդես գալ առաջարկություններով, որոնք ենթակա են քննարկման։

Սկզբնական կառույց

Տվյալ համայնքի անդամների կառույցը կուսկացության սկզբնական կառույցն է և կոչվում է խումբ։

Խումբը բաղկացած է առնվազն երեք անդամից։

Խմբի անդամները երկու տարով ընտրում են խմբի նախագահ, որը ներկայացնում է կուսակցությունը համայնքի ղեկավարության և տվյալ համայնքում առկա այլ կուսակցությունների հետ հարաբերություններում։

Խումբը որոշում է տվյալ համայնքի ղեկավարի և ավագանու ընտրությանը մասնակցելու նպատակահարմարությունը և առաջադրում թեկնածուներ կամ պաշտպանում առաջդրված թեկնածուներին։

Խմբի անդամ չհանդիսացող կուսակցականը միանգամից համարվում է Տարածքային կառույցի անդամ։

Վերահսկիչ մարմին

Վերահսկիչ մարմնի թվակազմը հաստատում և վերահսկիչ մարմնի անդամներին ընտրում է կուսակցության համագումարը` 2 տարի ժամկետով: Վերահսկիչ մարմնի անդամը կուսակցության այլ մարմիններում չի կարող զբաղեցնել ղեկավար պաշտոն:

Վերահսկիչ մարմնի նիստում ընտրում է Վերահսկիչ մարմնի նախագահ: Վերահսկիչ մարմինն իր նիստերը գումարում է ըստ անհրաժեշտության, բայց ոչ պակաս, քան 6 ամիսը մեկ անգամ: Վերահսկիչ մարմնի նիստը վարում է Վերահսկիչ մարմնի նախագահը, կամ նրա հանձնարարությամբ անդամներից մեկը: Վերահսկիչ մարմնի նիստը իրավազոր է, եթե ներկա են անդամների ընդհանուր թվի կեսից ավելին: Որոշումները կայացվում են ձայների պարզ մեծամասնությամբ:

Վերահսկիչ մարմինը`

-իրականացնում է կուսակցության ֆինանսական գործունեության վերահսկողություն,

-անցկացնում է ամենամյա ֆինանսական գործունեության ստուգումներ, կազմում է արձանագրություն և ներկայացնում կուսակցության Գործադիր մարմնին.

-համագումարում հանդես է գալիս հաշվետվությամբ